DRØMMER MEG BORT

Categories Dykking

English below 🙂

 

Det er så deilig å ha tid til å bla igjennom gamle bilder og videoer. Vi har bestandig tatt mye bilder hjemme, men de siste årene har også videokamera vært mer og mer med. Akkurat det toppet seg litt på turen vi hadde til Vietnam, Kambodsja og Myanmar for noen år siden. Mener vi hadde med oss, to videokameraer, to GoPro og et speilreflekskamera. I tillegg til at vi selvsagt hadde kameraer på mobilene. Ja, det var litt i overkant, og nei vi brukte ikke alt, men det var litt for å teste ut hva som fungerte best og å se hva vi faktisk ville bruke på tur. Samtidig som det var en stor sikkerhet i forhold til hvis noe skulle gå i stykker.

I dag er det bilder og videoer fra fjorårets dykking jeg koser meg med. Det er deilig å se at min egen teknikk er noe bedre i år enn den var i fjord. Nå har jeg fått byttet ut det utstyret som ikke holdt mål og vi har laget oss våre egne rutiner på hvordan vi forbereder oss før vi går i vannet. Det er som regel ikke så mye som skal til for å gjøre starten og dermed det meste av opplevelsen så utrolig mye bedre.

Jeg har hatt en del problemer med utligning av trykket i ørene (blir det samme som når du flyr og må utligne på vei opp eller ned), men i år har det ikke vært et problem overhode og det er så deilig! Jeg bruker nesespray for pollenallergi og det virker som om det fungerer. Det er bare litt over et år siden jeg var ferdig med grunnkurset og føler at det har skjedd mye på den tiden. Det var en overgang at vi plutselig bare skulle være to i vannet og at vi ikke hadde med en instruktør som liksom skulle ha ansvaret. Jeg har ikke vært helt klar over at det har vært noe jeg har tenkt på, men nå som det ikke er der lenger kjenner jeg på en helt annen trygghet i vannet. Ting går lettere og jeg koser meg mye mer, i stede for å være bekymret for at det er noe jeg gjør feil.

Vi tok tre nye kurs nå på ferie og det er rart at jeg føler meg tryggere nå som jeg kan dykke til 40 meter i stede for bare 18. Vi har kjøpt lykter og ser nå enda mer av det fine som er under vann. Fargene blir klarer og det er lettere å få litt oversikt rundt seg. Selv om jeg fremdeles kan kjenne på mørkeredselen om det blir veldig mørkt rundt meg, men da er det godt å ha med seg en god og trygg dykker buddy.

 

 

It’s so great to have time to browse through old photos and videos. We have always taken a lot of pictures at home, but in recent years the video camera has been more and more important. It might have been a bit overload for the trip we had to Vietnam, Cambodia and Myanmar a few years ago. I think we brought with us, two video cameras, two GoPro and a SLR camera. In addition, we had cameras on the mobile phones, of course. Yes, it was a little over the top and no, we didn’t use everything, but we brought it to test out what worked best and to see what we would use on a trip. At the same time, it was a great safety in case something would break.

Today there are pictures and videos from last year’s diving I use my time looking at. It is great to see that my own technique is somewhat better this year than it was last year. Now I have replaced the equipment that did not meet the target and we have made our own routines on how we prepare before we go into the water. There is usually not so much of a change that needs to be done to make the start and thus most of the experience incredibly much better.

I have had a lot of problems with equalizing the pressure in my ears (being the same as when you fly and must equalize up or down), but this year it has not been a problem at all, and it feels fantastic! I use nasal spray for pollen allergy, and it seems like it works. It’s just over a year since I finished the basic course and I feel that much has happened at that time. It was a transition that we were suddenly supposed to be only the two of us in the water and that we didn’t have an instructor who should somehow be in charge. I have not been fully aware that there has been something I have thought of, but now that it is not there anymore, I have a feeling of a completely different security in the water. Things go easier and I enjoy myself much more, instead of being worried of something going wrong.

We took three new courses this year, on vacation, and it is strange that I feel safer now that I can dive to 40 meters instead of just 18. We have bought flashlights and now we can see even more of what lies there under the surface. The colors get clearer and it is easier to get an overview of the surroundings. Although I can still feel the darkness frightens me a bit if it gets very dark around me, but then it is good to bring a good and safe diver buddy.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.